Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Water en Meer te Limmen

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Alkmaar

Artikel 1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere door ons gesloten Overeenkomst van toepassing, behoudens wijzigingen, voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen, en in de Opdrachtbevestiging door ons zijn vastgelegd. In onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt Water en Meer verder aangeduid als Verkoper of Opdrachtnemer, en de wederpartij als Koper of Opdrachtgever, ook al gaat het om andere overeenkomsten dan die van koop en verkoop. Een verwijzing door de Koper naar diens eigen Algemene Leveringsvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij schriftelijk overeengekomen, en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 2. AANBIEDING EN PRIJZEN

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; wij zijn pas gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk in de Orderbevestiging hebben bevestigd.
 2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven, welke wij bij de offerte  verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting onzerzijds, en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie. Uitsluitend de gegevens, vermeld in onze Opdrachtbevestiging, zijn bindend. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen echter voor de Koper geen grond voor het vragen van schadevergoeding of annulering van de opdracht kunnen vormen.
 3. De hierboven in lid 2 genoemde bescheiden blijven ons eigendom; de Koper zal er voor zorg dragen, en er voor in staan, dat deze niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld, of ter inzage worden gegeven.
 4. Aan ons verstrekte opdrachten worden uitgevoerd ofwel in aanneming tegen een vaste prijs, ofwel in regie, volgens de bij de Opdrachtbevestiging vastgelegde materiaalprijzen per eenheid, loonkosten en tijdsduur, transportkosten en kosten voor serviceapparatuur. In de Opdrachtbevestiging staat vermeld, of het werk in aanneming, dan wel in regie wordt uitgevoerd.
 5. Indien in geval van regie door ons een richtprijs wordt afgegeven, is deze niet bindend, doch wij zijn verplicht, indien een verhoging van meer dan 20% van de richtprijs gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te verwachten blijkt, de Koper daarvan indien mogelijk tijdig op de hoogte te stellen, zodra een zodanige verhoging aan de orde is.
 6. Wij zijn gerechtigd, om prijsverhogingen, die de toeleverancier van materialen, respectievelijk de transport onderneming aan ons in rekening brengt, tussen het tijdstip van de Opdrachtbevestiging en de uitvoering van de werkzaamheden, aan de Koper door te berekenen.
 7. Indien de opdracht in aanneming tegen vaste prijs wordt uitgevoerd, zullen extra werkzaamheden buiten het aangenomen werk om, bij wijze van meerwerk door ons aan de Koper in rekening worden gebracht. Een zodanige opdracht tot het uitvoeren van meerwerk zal door ons schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 3. LEVERTIJD

 1. De aangeboden en overeengekomen levertijd is steeds bij benadering en is in beginsel geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever dient ons bij niet nagekomen levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Overschrijding van de aldus op te vatten levertijd door welke oorzaak dan ook, geeft Koper geen recht om tegen Verkoper een rechtsvordering tot nakoming, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade in te stellen, en Koper kan aan die overschrijding in beginsel niet het recht ontlenen de prestaties, die de overeenkomst oplegt te weigeren. Wij zijn verplicht de Koper zo spoedig mogelijk in te lichten, indien een aangeboden en/of overeengekomen levertijd, respectievelijk tijdstip van de oplevering dreigt te worden overschreden. Behoudens overmacht zullen wij alles in het werk stellen de opgegeven levertijden, respectievelijk het tijdstip van oplevering zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.
 2. Het aanvangstijdstip van de overeengekomen werkzaamheden, respectievelijk leveringen wordt door Koper en Verkoper in gezamenlijk overleg vastgesteld, doch valt nooit eerder dan het tijdstip, dat de te behandelen installatie voor de overeengekomen bewerking gereed, of toegankelijk gemaakt is. Eventuele noodzakelijke wachttijden zijn steeds buiten de in de Overeenkomst vastgelegde uurbesteding gehouden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle voorzienbare en onvoorzienbare van de wil van de Verkoperonafhankelijke omstandigheden, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst voor Verkoper wordt belemmerd of bemoeilijkt. Onder meer gelden als omstandigheden in lid b) bedoeld:
 1. oorlog of krijgshandelingen, ongeacht of Nederland hier al dan niet bij wordt betrokken;
 2. opstand of revolutie in Nederland of het land waaruit de Verkoper de te leveren goederen betrekt, of enig land waardoor deze goederen moeten worden vervoerd;
 3. stakingen of uitsluitingen;
 4. in beslagneming of in bezitneming van het geheel of een gedeelte van Verkopers goederen;
 5. brand bij Verkoper of diens leveranciers;
 6. schade ontstaan door welke oorzaak ook aan of in Verkopers bedrijf, waardoor de Overeenkomst redelijkerwijs niet, of alleen met zeer aanmerkelijke vertragingen zou kunnen worden uitgevoerd;
 7. overheidsvoorschriften, welke de uitvoering van de overeenkomst in aanmerkelijke mate zouden kunnen belemmeren;
 8. het feit, dat de leveranciers van Verkoper door welke omstandigheden ook, aan Verkoper niet of niet tijdig levert;
 9. voorts alle overige oorzaken, buiten onze schuld of ons toedoen ontstaan, die ons belemmeren in het nakomen van enige verplichting, zoals de betreffende belemmering blijft voortbestaan.

 

 1. Onverminderd het onder a) bepaalde heeft de Verkoper, indien hij tengevolge van overmacht de Overeenkomst niet kan nakomen, het recht te zijner keuze:
 1. de levering op te schorten tot de overmachttoestand zal zijn beëindigd;
 2. de Overeenkomst ook in het onder 1 bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet vervulde gedeelte ontbonden te verklaren; één en ander enkel door schriftelijke kennisgeving van Verkoper aan Koper, onder opgave van redenen, en zonder dat de Koper recht heeft op schadevergoeding; voorts onverminderd Kopers verplichting om hetgeen reeds is geleverd, resp. hetgeen reeds is uitgevoerd te betalen en om aan Verkoper reeds gemaakte kosten te vergoeden;
 3. Verkoper is verplicht op schriftelijk verzoek van Koper de keuze, hierboven bedoeld, binnen 14 dagen na datum van ontvangst van het verzoek, te bepalen.

Artikel 4. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige korting of schuldvergelijking. Bij betaling na de in de vorige alinea vermelde termijn zal door ons een kredietbeperking van 10 % worden toegepast. Koper zal door het enkel verstrijken van de termijn, binnen welke hij moet betalen, jegens Verkoper in verzuim en gebreke zijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling of ander akte vereist zal zijn. In geval van verzuim bestaande uit niet tijdige betaling als voormeld is de Koper aan de Verkoper over het verschuldigde bedrag een rente van 12 % per jaar, ofwel 1 % per maand verschuldigd van het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
 2. Alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van de Koper.
 3. De kosten voor de afvoer van schadelijke stoffen komen, tenzij zoals bij het aangaan van  de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de Koper. Deze kosten dienen na facturering eveneens ingevolge het hierboven in lid a) bepaalde binnen 30dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 4. De verrekening van meer- en minderwerk, in het geval van aangenomen werk, en de verrekening van prijswijzigingen vindt plaats bij de eindafrekening. Verkoper zal daartoe Koper tegelijk met de eindafrekening, resp. de nota ter zake van de prijswijziging aanbieden.
 5. Het onder a) bepaalde geldt tevens, indien tussen partijen een gespreide betaling is overeengekomen met dien verstande dat in dat geval de meer- en minderwerk rekening, resp. de nota ter zake van prijswijzigingen bij de laatste termijnrekening wordt aangeboden, en door de Koper dient te worden voldaan.

Artikel 5. GARANTIE EN RECLAME

 1. Mededelingen door of namens Verkoper en/of de producten van het goed betreffende kwaliteit, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen in het algemeen van de goederen binden Verkoper slechts, indien zij schriftelijk zijn gedaan, en met de onmiskenbare bedoeling een garantie te geven.
 2. Onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot de termijn, waarbinnen gereclameerd kan worden is de Koper in alle gevallen verplicht de aan hem geleverde goederen, respectievelijk ten behoeve van hem geleverde prestatie te controleren, alvorens deze in gebruik te nemen of te doen nemen. In het geval van reclame dient de Koper aan te tonen, dat hij voormelde controle heeft uitgevoerd.
 3. Reclame van de Kopers dient op straffe van verval van Kopers recht niet later dan 10 werkdagen na ontvangst van de goederen door de Koper, respectievelijk na kennisgeving van voltooiing van de door Verkoper ten behoeve van Koper uitgevoerde werkzaamheden, schriftelijk aan Verkoper te worden kenbaar gemaakt.
 4. Reclames van Koper moeten gegrond zijn, op de kwaliteit en/of de toestand van de goederen, die door ons zijn geleverd op het moment dat de overhandiging van de goederen aan de Koper plaats heeft gevonden, respectievelijk de toestand en/of het functioneren van de door ons gemonteerde/gereinigde of bewerkte installaties, op het tijdstip van terbeschikkingstelling aan de Koper na voltooiing van de werkzaamheden. Doorverkoop van de goederen geldt in alle gevallen als acceptatie.
 5. Indien Verkoper de reclame gegrond acht, is hij niet verplicht om meer dan de factuurwaarde van de geleverde goederen, resp. de verrichte diensten te vergoeden. Ook is Verkoper gerechtigd alsdan een prijsreductie toe te passen. Indien ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen door nieuwe worden vervangen, respectievelijk herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, geschiedt de levering van deze goederen, respectievelijk het uitvoeren van herstelwerkzaamheden onder dezelfde voorwaarden als voor de verleende opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Garantie op materialen, welke door ons van een derde worden betrokken, strekt zich slechts uit tot de garantie, die door onze toeleverancier wordt verstrekt.
 7. De Verkoper is in beginsel niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van schade door aantasting van leidingen, installaties e.d. één en ander onafhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens onze garantieverplichtingen, zoals in het vorige artikel omschreven zijn wij in beginsel niet voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de Koper of derden veroorzaakt, worden in beginsel uitgesloten. Enige aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de opdracht zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
 2. De Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden, of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de Koper niet aansprakelijk zijn.
 3. De Koper is zelf aansprakelijk voor de afvoer van schadelijke stoffen, respectievelijk afvalstoffen volgens de van Overheidswege van kracht zijnde voorschriften, tenzij wij in de Opdrachtbevestiging verantwoordelijkheid daarvoor hebben aanvaard.
 4. Aansprakelijkheid voor schade te wijten aan opzet of grove schuld onzerzijds wordt ten aanzien van onze ondergeschikten slechts aanvaard ten aanzien van die ondergeschikten, welke handelen overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructie.
 5. De door ons verstrekte gegevens in de ruimste zin van het woord, middels technische uiteenzettingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, dienen te allen tijde gezien te worden als een niet bindend advies, c.q. mening, gebaseerd op de toestand van het ogenblik. Echter kan hieraan nooit enig garantiebeding worden ontleend.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang Verkoper geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Verkoper.
 2. Verkoper heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. GEHEIMHOUDING

 1. Wij verplichten ons tot geheimhouding met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen of wanneer de Opdrachtgever ons verzoekt informatie aan derden te verstrekken.
 2. Indien, als gevolg van het door Opdrachtgever bekendmaken van informatie over de uitgevoerde werkzaamheden, aan derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit ons van de verplichting tot geheimhouding in de mate die het redelijkerwijs nodig heeft om tegenover die derden toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden te verschaffen om het misverstand op te lossen.
 3. Indien naar het oordeel van ons op gr.ond van de uitgevoerde werkzaamheden gevaar is te duchten voor de volksgezondheid, dan wel indien een wettelijke verplichting hiertoe bestaat, ontheft dit ons van onze geheimhoudingsplicht ten opzichte van de betreffende autoriteiten. In dat geval informeren wij wel steeds de Opdrachtgever, alvorens tot mededeling over de gevaartoestand over te gaan.

Artikel 9.GESCHILLEN

Behoudens hoger beroep en/of cassatie is de Arrondissementrechtbank te Zaanstad bevoegd tot kennisneming van ieder geschil, dat in verband met de Overeenkomst kan optreden, onverminderd het recht van Verkoper om, indien Verkoper dat mocht wensen, Koper te dagen voor de Rechter van diens  woonplaats. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen, waarvan de Kantonrechter kennis zou moeten nemen. Ten aanzien van deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlandse Recht van toepassing